Contactpersoon voor de groeigroepen is Hennie Bouman – 352244 en groeigroepen@gereformeerdekerkgenderen.nl

Sinds 2004 hebben we in onze gemeente Gemeente-Groei-Groepen. In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak. Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de ‘grote gemeente’, die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen.

Ten tweede kennen we het persoonlijk gebed en Bijbellezen. Maar ook voor ons is die ’tussenschakel’ tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep, die regelmatig samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. De gespreksgroepen komen eens in de 2 weken bij elkaar. Door de Werkgroep Doelgerichte Gemeente wordt jaarlijks een thema gekozen en voorgesteld aan de kerkenraad. Ieder jaar verschijnt er ook nieuw materiaal van het Evangelisch Werkverband. De groepen zijn vrij hun eigen materiaal/thema te kiezen, maar worden geadviseerd het jaarthema te behandelen. Jaarlijks wordt een spreker uitgenodigd om het thema meer uit te diepen of over een ander onderwerp toerusting te geven. In het nieuwe seizoen wordt het gespreksmateriaal van het Focustraject gebruikt. We krijgen handvatten en gaan in gesprek met elkaar hoe we Jezus kunnen volgen en getuigend kunnen leven.

De gemeente-groei-groep kan gezien worden als het logische vervolg op de Alpha-cursus en vormt de constante factor in de gemeenteopbouw. Groeigroepen vormen het hart van een gemeente. De groeigroep is de plek waar gemeenteleden van hart tot hart met elkaar spreken en groeien in het volgen van Jezus. Dat versterkt de gemeente, het lichaam van Christus!