De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen (waarvan 1 ouderling-scriba, 2 of meer jeugdouderlingen en 1 ouderling Vorming en Toerusting), ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Verder is er het College van Kerkrentmeesters en de Commissie van Bijstand. Vanuit deze geledingen wordt het moderamen (zie Samenstelling kerkenraad onderaan deze pagina) gevormd.

De scriba is de contactpersoon namens de kerkenraad. De heer M. van der Mooren  fungeert momenteel als scriba en is bereikbaar via scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl of 0416-692592.

De kerkenraad geeft leiding aan het geestelijk leven en werken van de gemeente. De ambtsdragers weten zich gezamenlijk verantwoordelijk om in liefde en eensgezindheid te werken aan de opbouw van de gemeente als lichaam van Christus. Samen dragen zij zorg voor de bediening van Woord en Sacrament. Ook de pastorale, diaconale en missionaire arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht en het rentmeesterschap over de materiële zaken vallen onder hun verantwoording.

De ambtsdragers geven in de uitoefening van hun taak uiting aan het verlangen, dat elk lid van de gemeente een levende steen zal zijn in het bouwwerk van de gemeente tot eer van haar Heer Jezus Christus.

Ook de zorg voor de jeugd behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad kent, met name voor het pastoraat onder de jeugd, een ouderling met speciale opdracht, nl. de jeugdouderling. Zijn pastorale taken zijn:

  1. zorgen voor de jonge leden van de gemeente middels jongerenhuisbezoek
  2. zorg voor jongeren die van het evangelie vervreemd zijn
  3. bezig zijn in de catechese en geestelijke vorming van de jeugd

Samenstelling Kerkenraad: 2019-2020 Samenstelling Kerkenraad

Samenstelling Wijkteams: 2019-2020 Samenstelling Wijkteams

Vergaderrooster Seizoen 2019-2020: 

02-09-2019 Kleine Kerkenraad (kkr)
09-09-2019 Gezamenlijk moderamen GK + HG Genderen
05-10-2019 Kerkenraadsdag
07-10-2019 Kerkenraad (KR)
05-11-2019 kkr
11-11-2019 Overleg wijkteams
03-12-2019 KR
07-01-2020 kkr
21-01-2020 Gezamenlijk moderamen GK + HG Genderen
04-02-2020 KR
03-03-2020 kkr
31-03-2020 KR
14-04-2020 Jaarlijkse Gemeente avond
27-04-2020 Overleg wijkteams
12-05-2020 kkr
26-05-2020 Gezamenlijke gemeente vergadering HG+GK
09-06-2020 KR