Liturgie: Ochtenddienst
  Avonddienst
Collecterooster: Rooster
Meekijken Gereformeerde Kerk: Thuismeekijken (wachtwoord GKG2020)
   

Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.


Gebedspunten
verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:  scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / scriba@hervormdgenderen.nl 

Op de site van Vertelhetmaar zijn diverse Kindernevendienst-bladen te downloaden. Het 2e kwartaal is vrij te downloaden, het 3e kwartaal nog niet. 

Informatie zondag 6 september